Sulin Oy
Xypex » Tekniset tiedot » Tutkimustuloksia »

Testit ja sertifikaatit

Erinomaisesti toimivien referenssien lisäksi on tärkeää, että tuotteiden toiminta voidaan osoittaa myös kokeellisten testien perusteella. Xypex tuotteita on testattu toiminnan ja laadun osalta useissa riippumattomissa laboratorioissa eri puolella maailmaa. Tuotteita on koestettu muun muassa seuraavien parametrien osalta:

  • Vedentiiveys
  • Kemiallinen kesto
  • Polttonesteiden kesto
  • Ilmatiiveys
  • Halkeamien silloituskyky
  • Jäätymis- sulamissykli
  • Puristuslujuus
  • Mekaanisen kulutuksen kesto
  • Juomavesihyväksyntä
Alla referaatteja tutkimuksista eri aihepiireistä. Ota yhteyttä edustajiimme jos kaipaat testituloksia tai tarkempia tietoja johonkin tiettyyn aihepiiriin tai tutkimukseen liittyen.

Paineellinen vesi:

”SFS-EN 12390-8. Kovettuneen betonin testaus. OSA 8: Paineellisen veden tunkeumasyvyys.

Kokeessa testattiin Xypex Admix lisäaineen tiivistävää vaikutusta lähtökohtaisesti vettäläpäisevällä "heikolla" koekappaleella (vesi-sementtisuhde 0,75). Koestuksessa käytettiin 5 bar vedenpainetta ja koestusaika oli 72h. Koestukset tehtiin 1kk, 2kk ja 3kk ajan jälkeen testikappaleiden valmistuksesta. Muina aikoina kappaleita pidettiin säilytyksessä RH > 95 %. Vedentunkeuma kappaleeseen ensimmäisen kuukauden jälkeen oli 47mm ja 3 kuukauden jälkeen 30mm. Kappale oli siis tiivistynyt 1kk jälkeen 68 % ja 3 kk jälkeen 80 % lähtötilanteesta.

U.S. Army Corps of Engineers (USACE) CRD C48-73 “Permeability of Concrete”, Pacific Testing Labs, Seattle, USA PERM-100

51 mm paksuja lujuudeltaan 13,8 Mpa testikappaleita testattiin koejärjestelmän maksimipaineella (124m vedenpaine). Verrokkikappaleet osoittivat merkittävää läpivuotoa kappaleesta samalla kun Xypex Concentrtate käsitellyt kappaleet (tiivistävän, etenevän vaikutuksen johdosta) eivät osoittaneet mitattavaa vuotoa koekappaleiden läpi.

U.S. Army Corps of Engineers (USACE) CRD C48-73 “Permeability of Concrete”, Setsco Services, Pte. Ltd, Singapore PERM-103

6 kpl Xypex Admix lisäaineellistettua ja 6 kpl ilman lisäaineistusta olevaa testikappaletta koestettiin paineellisen vedentukeuman varalta. Painetta lisättiin vähitelleen 7 vuorokauden ajan, jonka jälkeen se pidettiin vakiona, (7 bar), 10 vuorokauden ajan. Kuudessa verrokkikappaleessa havaittiin vedentunkeumaa viidennen testivuorokauden aikana. Xypex Admix lisäaineellistetuissa kappaleissa ei havaittu veden läpitunkeumaa missään testin vaiheessa.

DIN 1048 “Water Impermeability of Concrete”, Bautest - Corporation for Research & Testing of Building Materials, Augsburg, Germany PERM-200

200mm paksut Xypex Concentrate käsitellyt testikappaleet ja käsittelemättömät verrokkikappaleet testattiin 7 bar vedenpaineella 24 h ajan.  Verrokkikappaleissa vedentunkeuma oli jopa 92 mm kun Xypex Concentrate käsitellyissä kappaleissa vedentukeuman keskiarvo oli vain 4mm.

Kloridit:

Chloride Ion Penetration & Chloride Diffusion Analysis”, Building Research Centre (BRC), University of New South Wales, Sydney, Australia CHEM-108

Kokeessa tutkittiin olemassa olevaa Xypex Admix lisäaineellistettua esijännitettyä aallonmurtajan betonilaattaa kloridien tunkeumalta. Kohde on valmistunut Sydneyyn 1994 ja on jatkuvasti alttiina merivedelle. Tutkimus toteutettiin kohteessa 1998. Kohteesta otettiin näytteitä eri syvyyksiltä(5-15 mm, 15-25 mm, 25-35 mm sekä 35-45 mm) joita verrattiin samaan aikaan valmistettuun, sisämaassa sijaitsevaan betonirakenteeseen joka oli vailla jatkuvaa meriveden tuomaa rasitusta. Verrokki kappaleessa ei oltu käytetty Xypex Admix lisäainetta. 

Tutkimuksissa kävi ilmi, että aallonmurtajan betonirakenteet ovat hyvässä kunnossa ilman minkäänlaista silmämääräistä rapaumaa. Lisäksi kokeissa määritettiin Xypex Admix lisätylle betonille kloorin diffuusiokerroin, joka oli 9,7x10-13 m2/s. Tulosta voidaan pitää erittäin alhaisena verrattuna moniin muihin testikohteisiin. Lisäksi kloridipitoisuus betonissa laski nopeasti mitä syvemmälle rakenteseen mentiin.

Pakkasenkesto:

“Testing Hardened Concrete. He Effect of Freeze / Thaw Cycling of Mass Loss” Institute for Materials and Structures, University of Sarajevo, Faculty of Civil Engineering, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. 
FREZ-108

C30/37 XF3, pakkashuokoistettua betonia testattiin Xypex Admix lisäaineistettuna jäätymis- sulamissyklien aiheuttamien vaurioiden varalta. Kappaleita tutkittiin arvioimalla massahävikkiä koekaappaleista, jotka altistettiin jäätymis-sulamissykleille sekä 3 % NaCl liuokselle.30 testisyklin jälkeen keskimääräinen massahävikki verrokkikappaleissa oli 0,2 mg/mm2, kun se Xypex Admix lisäaineistetuissa kappaleissa ei ollut havaittavaa massahävikkiä.

JIS A 6204 “Concrete Freeze/Thaw”, Japan Testing Center for Construction
Materials, Tokyo, Japan FREZ-101

Xypex Concentrate käsitellyt kappaleet altistettiin verrokkikappaleiden kanssa yhteensä 435 jäätymis- sulamissyklille joiden kesto oli 3-4 tuntia lämpötilan vaihdellessa -5oC → 18oC → -5oC. 204 syklin jälkeen Xypex Concentrate käsitellyt kappaleet saivat tulokseksi 96 % suhteellisen keston verrattuna verrokkikappaleiden 90 % suhteelliseen kestoon. 435 syklin jälkeen Xypex käsitellyt kappaleet saivat tulokseksi 91 % suhteellisen keston verrattuna verrokkikappaleiden 78 % suhteelliseen kestoon.
ASTM C 666 “Freeze/Thaw Durability”, Independent Laboratory, Cleveland,
USA FREZ-102
Yhteensä 300 jäätymis-sulamissyklin jälkeen Xypex Admix lisäaineellistetut kappaleet saivat 94 % suhteellisen keston verrattuna lähtötilanteeseen.

Sulfaatinkesto:

CSN 73 1326 “Measuring Loss of Surface due to Sulphate Attack of Concrete Treated with Admix C-1000 and Admix C-1000 NF”, Betonconsult,
Building Materials Testing Laboratory, Prague, Czech Republic. CHEM-132

Xypex lisäaineistettuja kappaleita verrattiin samanlaisiin verrokkikappaleisiin testissä, jossa kappaleet upotettiin 4 kk ajaksi rikkihappoliuokseen (36,000mg/l SO4). Tämä on 4 x määrä verrattuna XA3 luokan rasitukseen. Kappaleiden massahävikkiä seurattiin kokeen ajan. Xypex Admix lisäaineellistetuista kappelista mitattiin 5 – 50 g / m2 massahävikki. Verrokkikappaleista ilman Xypex Admixia mitattiin keskimäärin 4850g / m2 massahävikkiä. Kappaleita arvioitiin myös silmämääräisesti. Xypex lisäaineellistetuissa kappaleissa ei ollut silmämääräisesti havaittavaa rapaumaa, toisin kuin verrokkikappaleissa, joissa sitä esiintyi runsaasti.

“Sulphate Resistance Test”, Taywood Engineering Ltd., Perth, Australia CHEM-105

Xypex Admix lisäaineellistettuja testikappaleita upotettiin ammoniumsulfaattiliuokseen koestamaan kappaleen kestoa kovassa kemiallisessa rasituksessa. Xypex teknologiaa verrattiin mm. SR-sementistä valettuun koekappaleeseen. Kappaleet asetettiin ammoniumsulfaattiliuokseen (132g / l) 180 vuorokauden ajaksi. Kappaleista mitattiin viikoittain massahävikki sekä pituudenmuutos (laajeneminen). Xypex teknologia lisäsi huomattavasti betonin kykyä sietää kemiallista rasitusta ja samalla antoi pienimmän mitatun pituuden muutoksen suhteessa verrokkikappaleisiin.